توسعه و ظرفیت تراکنش سامانه

توسعه سامانه IIX Gateway در طی سه برنامه کوتاه مدت( یک ساله)، میان مدت (سه ساله) و درازمدت (پنج ساله) محقق خواهد شد که در ادامه به تفکیک از نظر خواهد گذشت.

برنامه های کوتاه مدت ( یک ساله)

سامانه IIX Gateway در سال نخست بهره برداری (1399)، قادر است امکان استعلام نرخ و صدور برخط بیمه نامه‌های شخص ثالث و مازاد و بدنه خودرو و نظارت حاکمیتی بر تمامی فرآیندهای اینترنتی مربوط به این دو نوع بیمه نامه را فراهم سازد. بر اساس جداول شماره 50-4 و 55-4 که از سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه استخراج شده تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته شخص ثالث و مازاد 22.328.696 عدد و تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در رشته بدنه اتومبیل 3.649.614 عدد گزارش شده است.
بر اساس پیش بینی تیم توسعه سامانه IIX Gateway، در سال 1399 (برنامه کوتاه مدت) تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته شخص ثالث و مازاد 25,088,504 عدد و تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در رشته بدنه اتومبیل 4,023,794 عدد خواهد بود که از این تعداد 1,254,425 عدد از بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد و 201,189 عدد از بیمه نامه های بدنه اتومبیل به صورت برخط صادر خواهد شد.

برنامه های میان مدت (سه ساله)

سامانه IIX Gateway در پایان برنامـه سه ســاله (1401-1399)، قــادر است علاوه بر امکـان استعــلام نرخ و صــدور برخط بیمه نامه‌های شخص ثالث و مازاد و بدنه خودرو، امکـان استعــلام نرخ و صــدور برخط بیمه نامه‌های آتش سوزی، درمان (تکمیل درمان) و باربری و نظارت حاکمیتی بر تمامی فرآیندهای اینترنتی مربوط به بیمه نامه‌های مزبور را فراهم سازد. بر اساس جداول شماره 37-4 ، 38-4 و 40-4 که از سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه استخراج شده تا پایان سال 1397 تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته آتش سوزی 3.429.565 عدد و تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده در رشته درمان (درمان تکمیلی) 2.529.038 عدد و تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته باربری 578.441 عدد گزارش شده است.

بر اساس پیش بینی تیم توسعه سامانه IIX Gateway در پایان سال 1401 (انتهای برنامه میان مدت) تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته شخص ثالث و مازاد به 28,189,442 عدد، در رشته بدنه خودرو به 4,436,232 عدد، در رشته آتش سوزی به 4,665,931 عدد، در رشته درمان (درمان تکمیلی) به 7,223,076 عدد و در رشته باربری به 1,121,388 عدد خواهد رسید که از این تعداد 268,291 عدد از بیمه نامه های آتش سوزی، 415,326 عدد از بیمه نامه های درمان (درمان تکمیلی) و 64,479 عدد از بیمه نامه های باربری به صورت برخط صادر خواهد شد.

برنامه های دراز مدت (پنج ساله)

سامانه IIX Gateway در پایان برنامـه پنج ســاله (1403-1399)، قــادر است علاوه بر امکـان استعــلام نرخ و صــدور برخط بیمه نامه‌های شخص ثالث و مازاد، بدنه خودرو، آتش سوزی، درمان (تکمیل درمان) و باربری امکـان استعــلام نرخ و صــدور برخط بیمه نامه‌های حوادث ، عمر ، مسئولیت، مهندسی، اعتبار، پول، نفت و انرژی، کشتی، هواپیما و سایر انواع بیمه نامه ها و نظارت حاکمیتی بر تمامی فرآیندهای اینترنتی مربوط به نامه‌های مزبور را فراهم سازد.
بر اساس جداول شماره 39-4، 48-4، 45-4، 43-4، 46-4، 44-4، 47-4، 41-4 ،42-4 و 49-4 که از سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه استخراج شده تا پایان سال 1397 تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته حوادث 2.757.542 عدد، عمر 2.124.268 عدد، مسولیت 1.562.643 عدد، مهندسی 58.657 عدد، اعتبار 1.393 عدد، پول 2.980 عدد، نفت و انرژی 607 عدد، کشتی 5.451 عدد، هواپیما 1.177 عدد و سایر انواع بیمه 4.807 عدد گزارش شده است.
بر اساس پیش بینی تیم توسعه سامانه IIX Gateway در پایان سال 1403 (انتهای برنامه دراز مدت) تعداد بیمه نامه های صادر شده در رشته شخص ثالث و مازاد به 31,673,657 عدد، در رشته بدنه خودرو به 4,890,945 عدد، در رشته آتش سوزی به 5,442,341 عدد، در رشته درمان (درمان تکمیلی) به 12,206,997 عدد، در رشته باربری به 1,561,419 عدد، در رشته حوادث به 4,624,770 عدد، در رشته عمر به 4,192,793 عدد، در رشته مسئولیت به 2,922,894 عدد، در رشته مهندسی به 1,121,388 عدد، در رشته اعتبار به 1,121,388 عدد، در رشته پول به 1,121,388 عدد، در رشته نفت و انرژی به 1,121,388 عدد، در رشته کشتی به 1,121,388 عدد، در رشته هواپیما به 1,121,388 عدد و در سایر انواع رشته های بیمه به 1,121,388 عدد خواهد رسید که از این تعداد در رشته شخص ثالث و مازاد 2,768,277 عدد، در رشته بدنه خودرو 427,468 عدد، در رشته آتش سوزی 413,617 عدد، در رشته درمان (درمان تکمیلی) 927,731 عدد، در رشته باربری 118,667 عدد، در رشته حوادث 265,924 عدد، در رشته عمر 241,085 عدد، در رشته مسئولیت 168,066 عدد، در رشته مهندسی 9,584 عدد، در رشته اعتبار 1,394 عدد، در رشته پول 229 عدد، در رشته نفت و انرژی 598 عدد، در رشته کشتی 447 عدد، در رشته هواپیما 90 عدد و در سایر انواع رشته‌های بیمه 370 عدد به صورت برخط صادر خواهد شد.